แชร์ประสบการณ์ เตรียมตัวอย่างไร เมื่อลูกสาวมีประจำเดือนครั้งแรก !!
ขัดแล้วผิวหน้าผ่องขึ้นล่ะค่ะ
THE WAY SHE SMOOTHES - Soap & Glory
beWild POP Multi Liptint
 Eucer8n Dermi Capillaire สูตร Anti-Dandruff

วรรณคดีไทย กับผู้หญิงเก่งในยุคนี้

    

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ สพม.3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการแข่งขันภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 โดยมีนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี กล่าวต้อนรับและแนะนำสถานที่ตลอดจนให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาไทย สาระสำคัญในการประชุมประกอบด้วยการหารือเกี่ยวกับกฏกติกาแข่งขันทักษะภาษาไทยและแนวการออกข้อสอบรอบรู้วรรณคดี โดย นายคู่บุญ ศกุนตนาค ศึกษานิเทศก์ สพม.3 การชี้แจงรายละเอียดการใช้คู่มือแบบวัดความสามารถการอ่าน การเขียน อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง โดย นางสาวทอฝัน เมธีปฏิภาน ศึกษานิเทศก์ สพม.3 เป็นต้น

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน โดยมีตัวแทนนักเรียนจาก 5 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในอันดับที่ 1-3 ของทุกกิจกรรม รวมกว่า 200 คน เข้าร่วมแข่งขันฯ ซึ่งมี 5 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมคัดลายมือ 2)เขี่ยนเรื่องจากภาพ 3) เขียนเรียงความ 4) แต่งคำประพันธ์ และ 5) รอบรู้วรรณคดี ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนตระหนักในการทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย ส่งเสริมความสามารถและทักษะภาษาไทยของผู้เรียน รวมทั้งเผยแพร่ผลงานกิจกรรมด้านภาษาไทย

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ณ หอประชุมโชติปาโล โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โดยมีนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี กล่าวรายงานรายละเอียดการจัดการแข่งขันดังนี้ การแข่งขันความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การคัดลายมือ การเขียนเรียงความ การแต่งคำประพันธ์(กาพย์ฉบัง 16) และการแข่งขันรอบรู้วรรณคดี โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 192 คน ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศทุกรายการแข่งขันในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จะดำเนินการส่งผลงานให้สถาบันภาษาไทย เพื่อคัดเลือกผลงานเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้นายกาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานเปิดการแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดให้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยขึ้น โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ร่วมกับ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม คือ เพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะสมรรถนะความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี 2562 และเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีรายการแข่งขัน 6 รายการคือ 1.การแข่งขันคัดลายมือระดับ ม.ต้น และม.ปลาย 2.การแข่งขันเรียงความ ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย 3.การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ระดับ ม.ต้น 4.การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ระดับ ม.ปลาย ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 34 โรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 264 คน ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สพม.39

เมื่อ 15 มิถุนายน 2562 ที่ ศูนย์ประชุม CK Convention Hall นายพิษณุ  เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย “รักษ์ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการอ่านคล่อง เชียนคล่อง สื่อสารได้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ มี 5 กิจกรรม 11 รายการ ประกอบด้วย การคัดลายมือ 4 รายการ การเขียนเรื่องจากภาพ 2 รายการ การเขียนเรียบความ 2 รายการ การแต่งคำประพันธ์ 2 รายการ การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี 1 รายการ

Add Comment


Advertisement

สมัครเพื่อรับข่าวสารจากเรา

* indicates required