แชร์ประสบการณ์ เตรียมตัวอย่างไร เมื่อลูกสาวมีประจำเดือนครั้งแรก !!
ขัดแล้วผิวหน้าผ่องขึ้นล่ะค่ะ
THE WAY SHE SMOOTHES - Soap & Glory
beWild POP Multi Liptint
 Eucer8n Dermi Capillaire สูตร Anti-Dandruff

Talk About Women


 

 ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุนการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนของภาคเอกชน โครงการอีอีซีมีภาครัฐช่วยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มากมาย เช่น โครงการมอเตอร์เวย์ ระบบรถไฟรางคู่ รวมถึงการขยายสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือ
ความท้าทายอย่างหนึ่งของการพัฒนาโครงการเศรฐกิจขนาดใหญ่คือ ความต้องการแรงงานที่มีฝีมือตามความต้องการของอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ด้วยความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและบริษัทภาคเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ริเริ่มโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVT) ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎีในสถาบันการศึกษา

ทุนการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะและความสามารถ

บัณฑิตจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม ยังมีเยาวชนที่มีความสามารถจำนวนมากไม่มีโอกาสเรียนจนจบหลักสูตรได้ เนื่องจากประสบปัญหาด้านการเงิน ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปมองเห็นถึงปัญหานี้และได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง สนับสนุนนักศึกษาโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งได้ทำต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 9 ปี ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีประวัติเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อศึกษาต่อ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ช่วยประสานงานกับกลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ เพื่อมอบโอกาสให้แก่น้องๆ ได้เข้าฝึกปฏิบัติงานระหว่างเรียนด้วย

มร.เดวิด นาร์โดน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ดับบลิวเอชเอ เล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าว จะเป็นการส่งเสริมความสามารถของเยาวชนรุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบ ให้มีอนาคตที่มั่นคง บริษัทฯ มีความยินดีและภูมิใจที่ได้มอบทุนการศึกษา พร้อมกับเงินช่วยเหลือให้เยาวชนที่ขาดแคลนมีโอกาสแสดงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ ปูรากฐานไปสู่การมีอาชีพและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น”
นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กล่าวว่า “วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายเป็นสถาบันเพียงแห่งเดียวที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และขอขอบคุณดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่มาโดยตลอด “โครงการนี้นับว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อนักศึกษาระดับอาชีวะ องค์กร และพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ตลอดจนสมาชิกชุมชน การที่นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมและปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานต่างๆ ได้รับความรู้ที่เฉพาะเจาะจงและทักษะจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมการปฏิบัติงานอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการบรรจุเข้าทำงานกับหน่วยงานต่างๆ หลังจากเรียนจบการศึกษา หรือนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในอนาคต ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้องๆ ต่อไป ช่วยเป็นการยืนยันว่าหากมีความมุ่งมั่นตั้งใจก็จะได้รับโอกาสในการเข้าทำงานและสร้างอาชีพที่มั่นคงให้ตนเองได้”

สร้างแบบอย่างที่ดีให้ชุมชน

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย และดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปจะทำการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติในการรับทุนการศึกษารวมถึงโอกาสการฝึกปฏิบัติงานตามความสามารถที่เหมาะสม นายประสิทธิ์ รามจาตุ ตัวแทนนักศึกษาที่ได้เข้ารับการฝึกงานที่บริษัท เอ็นที เซอิมิซุ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น กล่าวว่า “ผมมีความฝันอยากจะเข้าทำงานกับบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียง แต่ครอบครัวค่อนข้างขัดสน การที่ได้รับทุนการศึกษาจากดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปทำให้ผมมีโอกาสเรียนต่อในระดับชั้นปวส. และมีประสบการณ์การทำงาน ได้รับความรู้การฝึกอบรมจากหัวหน้าและทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นระยะเวลา 11 เดือนนับว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก และหลังจากจบการศึกษาผมได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท เอ็นที เซอิมิซุ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากประสบการณ์ในการทำงานผมยังได้มีโอกาสในการฝึกการสื่อสารภาษากับชาวต่างชาติ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการทำงาน และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่”

โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ถือว่าเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุน และสร้างแรงงานที่มีทักษะขั้นสูงสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สมาร์ท อิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ โรโบติกส์และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และช่วยขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าตามแผนนโยบายไทยแลนด์ 4.0


  |  Post by : Theeratorn

คุณยังไม่ได้ทำการ Login ไม่สามารถโพสกระทู้ได้ค่ะ
กรุณา Login ให้เรียบร้อย

 

Comment

Comment. 1


토토레프리 I finally found 토토사이트 what I was looking for! I'm so happy. 먹튀 Your article is something 먹튀검증업체 I've been looking for a long time. 먹튀사이트 I'm happy to find you like this. I actually live in 메이저놀이터 a different country from you. The country I live in is . I think this post will be very helpful in 메이저놀이터. It's worth the effort. 사설토토 Thank you. 메이저사설토토 I also run a website. I'm still lacking a lot, but I'm still working hard. 사설놀이터 Could you visit me 안전놀이터 if you have time? I'm sure 안전놀이터 you'll find a post of 먹튀검증 interest that you'll find interesting. Nowadays, 메이저토토사이트 COVID-19 problem is getting serious all over the world. Is your country okay? I'm worried. 토토사이트추천 I hope nothing happens. Take care of yourself and I hope you always have a happy day. 토토사이트 Thank you.https://elephonemobile.com/

  |  Comment by : MTMTT

Advertisement

สมัครเพื่อรับข่าวสารจากเรา

* indicates required